Åpenhetsloven

Skalas arbeid med menneskerettigheter og åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I lys av dette er norske virksomheter forpliktet til å være åpne om sin håndtering av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden, og i egen virksomhet. Det følger av loven at enhver som ønsker det har rett på informasjon om virksomhetens arbeid med dette, samt spesifikk informasjon knyttet til varer eller tjenester. Dette må gjøres ved skriftlig forespørsel.

Aktsomhetsvurderinger 2022

Aktsomhetsvurderinger 2023

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Vi skal etterleve internasjonalt anerkjente menneske- og arbeidstakerrettigheter, som følger av blant annet FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet. Dette inkluderer organisasjonsfrihet og anerkjennelse av retten til kollektive forhandlinger, avskaffelse av alle former for tvangsarbeid og barnearbeid.

Vi skal foreta aktsomhetsvurderinger knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette innebærer også at virksomheten ikke skal medvirke til brudd på disse rettighetene i vår verdikjede.

Virksomhetsstyring

Det er nedfelt i Skalas styrende dokumentasjon at vi plikter å gjøre risikobaserte aktsomhetsvurderinger i vår verdikjede. Det være seg utlån, investeringer eller innkjøp. Under finner du lenker til sentrale styrende dokument som beskriver hvordan vi fremmer menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår verdikjede.

Skalas etiske retningslinjer

Supplier Code of Conduct

Leverandøroppfølging

Skala ønsker å bidra aktivt til et ansvarlig næringsliv og stiller krav til våre leverandører i form av en Supplier Code of Conduct (SCoC) som alle leverandører må signere eller bekrefte. Aktsomhetsvurderinger og oppfølging av leverandører er viktig for å sikre menneskerettigheter i hele verdikjeden vår.

Innkjøpsprosessen og risikovurderinger av leverandører er en del av arbeidet med menneskerettigheter. Skala er klar over at det finnes risikoprodukter hvor uregelmessigheter kan forekomme og det pågående arbeidet med risikokartlegging og leverandørevaluering.

En av de største risikoene for negativ påvirkning på menneskerettigheter og arbeidsrettigheter i Skandinavia er knyttet til utilstrekkelig oppfølinger og kontroll av underentreprenører og annet innleid personell. Kvalitet i ansettelsesavtaler, lønnsvilkår, kompetanse og arbeidsmiljøvilkår er derfor viktige fokusområder som Skala som oppdragsgiver skal påse at etterleves fullt ut og til enhver tid.

Har du spørsmål om Skalas arbeid med menneskerettigheter og åpenhetsloven?

Dersom du ønsker å henvende deg til oss for informasjon om vårt arbeid med Åpenhetsloven, kan du sende en e-post til en av kontaktpersonene under. Vi oppfordrer deg til å være så tydelig og konkret som mulig i din henvendelse, slik at vi kan gi en tilstrekkelig og god besvarelse.

Kontaktinformasjon

apenhet@skala.no

Våre etiske retningslinjer bygger opp under Skala sin visjon, vårt formål og våre verdier.

God forretningskultur, bærekraftige valg og positivt omdømme er grunnleggende forutsetninger for vår virksomhet. Vi er avhengig av at kunder og samarbeidspartnere har tillit til oss. For å oppnå det, må alt vi gjør være preget av profesjonalitet, dyktighet og høy etisk standard. Det gjelder både Skalas forretningsdrift og de ansattes adferd og handlemåte. Alle skal opptre med aktsomhet, redelighet og saklighet, og handle på en måte som ikke svekker tilliten til konsernet. Ledere har et særlig ansvar, og skal fremstå som gode forbilder.

Alle aktiviteter i Skala skal tåle dagens lys. Vi forventer derfor at ansatte opptrer i tråd med våre etiske retningslinjer. Ansatte som er i tvil om hva dette innebærer skal ta kontakt med nærmeste leder.

Våre verdier

Se muligheter

Med en åpen og undersøkende holdning er det mulig å skape noe ekstraordinært og nytt - her ligger vår styrke. Vi ser mulighetene i hverandre og med kunnskap og samarbeid, erfaring og innstilling bidrar vi til nyskaping, fokus og puls.

Spille hverandre gode

Vi er der som ressurs for hverandre, som bidragsytere, som forenkler og forbedrer løsninger og tjenester. Det er som helhet vi kan være mer sømløst til stede. Også for våre kunder.

Vise gjennomføringskraft

Vår jobb er å lede alle over målstreken. Korte, lange, kompliserte og enkle prosjekter krever forskjellig kunnskap og kompetanse av oss. Vår styrke er at vi har utholdenhet og godt samspill på tvers av Skalagruppen. Å lete etter nye svar på gamle spørsmål gir flere muligheter.

Bruke vår faglige styrke

Med mer enn 80 års tyngde og erfaring står vi på kjempers skuldre. For å gjøre kloke valg må man forstå hva som er viktig, både her og nå og på lang sikt. Vi bruker vår faglige styrke til å levere løsninger som gir kunden oversikt og nye perspektiver.

Hvordan vi behandler andre

Det er alle ansattes ansvar å sørge for at arbeidskulturen i Skala er inkluderende, positiv og respektfull. Våre ansatte skal opptre på en måte som ikke skader selskapets omdømme og tillit.

Vi forplikter oss til å overholde alle lover som angår organisasjonsfrihet, kollektive forhandlinger, arbeidstid, lønn og godtgjørelser, samt lover som forbyr tvangsarbeid og barnearbeid. Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere gjør det samme.

Vi verdsetter mangfold og står for rettferdig behandling og like muligheter hva angår ansettelser, lønn, utvikling og forfremmelser. Dette gjelder uavhengig av kjønn, alder, seksuell legning, funksjonsevne, etnisitet, religion, livssyn og andre forhold.

Vi har nulltoleranse for utnytting, trakassering, mobbing eller trusler mot noen i eller utenfor selskapet vårt. Alle former for seksuell trakassering er strengt forbudt. Lederne må også unngå å bruke sin maktposisjon på en måte som kan skape et negativt arbeidsmiljø.

Alkohol- og rusmisbruk

Arbeidstaker som er påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden kan risikere å bli sagt opp eller avskjediget. Fravær på grunn av alkohol- eller rusproblemer kan også få konsekvenser for arbeidsforholdet.

Skala er en AKAN-bedrift med en Akan-avtale for å hjelpe arbeidstakere med rus- eller andre avhengighetsproblemer. Det betyr at ansatte, som ellers ville blitt oppsagt på grunn av sitt rusmisbruk, gis mulighet til å fortsette i arbeidet sitt hvis han eller hun lar seg behandle for rusproblemene sine.

Varsling

Blir du som ansatt eller innleid kjent med kritikkverdige forhold i virksomheten, for eksempel lovbrudd eller brudd på våre etiske retningslinjer, er det viktig at du varsler om dette. Ved varsling kan du ta kontakt med nærmeste leder, tillitsvalgt, verneombud eller HR-ansvarlig.

Varslinger er konfidensielle og skal kunne gjøres uten frykt for konsekvenser, represalier eller gjengjeldelse for varsler.

Personvern

Ansvarlig bruk av personopplysninger er grunnleggende for å opprettholde tillit blant våre kunder, forretningspartnere og ansatte. Skala følger derfor alle regler for å beskytte personopplysninger.

Hvordan vi driver virksomheten

Vi driver vår virksomhet på en lovlig og etisk måte. Skalas omdømme skapes av den enkelte medarbeiders opptreden. Alle ansatte plikter derfor å sette seg nøye inn i retningslinjene og overholde de i praksis.

Skala overholder alle gjeldende nasjonale lover, forskrifter og konvensjoner. Noen av de viktigste reglene knyttet til vår virksomhet gjelder korrupsjon, hvitvasking, økonomiske sanksjoner, skatteunndragelse, markedsmisbruk og innsideregler, verdipapirer og energimarkeder. Vi samarbeider kun med leverandører og samarbeidspartnere som følger relevante lover og oppfyller Skalas krav. Skala har egne etiske retningslinjer for leverandører, og vi krever at alle leverandørene følger dem. Supplier Code of Conduct. (link)

Uansett hvor vi utfører arbeidet, skal våre ansatte overholde gjeldende lover og regler, kontraktsmessige forpliktelser, internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og krav som følger av god forretningsetikk og anerkjente normer for personlig opptreden.

Sanksjoner

Sanksjoner og regler om eksportkontroll er komplekse og gjenstand for endringer. Vi skal ikke gjøre forretninger med land, grupper, organisasjoner eller enkeltpersoner for leveranser som er underlagt sanksjoner fra FN eller myndigheter i USA, EU, Storbritannia og Norge.

I Skala tar vi avstand fra all form for korrupsjon og bestikkelser

Det er strengt forbudt med alle former for bestikkelser, bedrageri eller korrupsjon, deriblant upassende betalinger eller tjenester til eller fra Skala, noen av Skalas ansatte eller styremedlemmer.

Våre ansatte skal ikke ta imot rabatter ved personlige kjøp, betaling, gaver, reiser, opphold eller andre fordeler fra virksomhetens forretningsforbindelser når det:

  • ikke er i overensstemmelse med anerkjent forretningsmessig gjestfrihet eller omtanke
  • ikke er av beskjedent omfang med hensyn til verdi og hyppighet
  • ikke kan anses passende med hensyn til tid og sted
  • av andre årsaker kan påvirke vedkommende sin opptreden på vegne av virksomheten på en negativ måte

Blir en ansatte tilbudt en personlig fordel som går ut over disse rammene, eller man er i tvil om det, skal nærmeste overordnede informeres.

Ansatte skal ikke ha personlige forretningsmessige forbindelser med leverandører som Skala kjøper varer eller tjenester fra, uten samtykke fra overordnet.

Helse, miljø og sikkerhet

Skala skal ha et helsefremmende arbeidsmiljø, fysisk og psykisk. Vårt systematiske HMS-arbeid innebærer dokumenterte rutiner og ansvarsforhold, arbeidsmiljøutvalg og lokale verneombud, og er et kontinuerlig forbedringsarbeid.

Alle ansatte er forpliktet til å bidra til et positivt og profesjonelt arbeidsmiljø. Det innebærer at vi behandler hverandre, kunder og samarbeidspartnere med respekt, tar ansvar for egne handlinger og melder fra dersom vi observerer noe som påvirker arbeidsmiljøet eller sikkerheten negativt.

Skalas omdømme

Vår kommunikasjon skal være åpen, ærlig og tydelig. Det gjelder både internt og eksternt og er viktig for tilliten til selskapet. Kun utpekte personer skal uttale seg til media på selskapets vegne og all ekstern kommunikasjon skal gjøres i samarbeid med daglig leder.

Ansatte må utøve god dømmekraft med hensyn til omtale av kunder, partnere, konkurrenter og kolleger i både tradisjonelle og sosiale medier.

Markedsavdelingen skal varsles dersom en ansatt oppdager at det har blitt publisert ulovlig materiale på vegne av Skala eller materiale som kan skade selskapets omdømme.

Taushetsplikt og forretningsmoral

Gjennom hele ansettelsestiden gjelder taushetsplikt om alle bedriftshemmeligheter og andre opplysninger om tekniske, administrative og forretningsmessige forhold som en blir kjent med gjennom arbeidet i Skala. Taushetsplikten gjelder også etter ansettelsesforholdet.

Skala stiller høye krav til redelighet og forretningsmoral både internt og eksternt i inn- og utland.

Konsekvenser

Overtredelse av de etiske retningslinjene vil kunne få konsekvenser for vedkommende sitt ansettelsesforhold eller tillitsverv. Særlig alvorlige brudd på noen av disse retningslinjene kan medføre oppsigelse eller avskjedigelse.

Retningslinjene gjelder for samtlige ansatte, enten man er ansatt eller innleid i Skala i et begrenset tidsrom.

Skala Gruppen AS and its affiliates are committed to conducting business in a humanitarianly, socially, and environmentally responsible manner.

Skala Gruppen AS supports the core ILO (International Labour Organization) conventions, the ‘Transparency Act’, the United Nations Universal Declaration of Human Rights and is a signatory to the United Nations Global Compact. Skala Gruppen AS created the Supplier Code of Conduct (SCoC) to demonstrate and clarify what Skala requests from its suppliers in terms of business ethics, human rights, labour practices, worker’s health and safety, matters concerning the environment, business ethics (including anti-corruption), as well as the laws and regulations applicable in the country the supplier is located.

None of the orders from Skala Gruppen AS shall be used as a ground for coming in conflict or breaking any requirements outlined by this SCoC. In case of any infringement, the supplier shall inform Skala without any undue delay to develop a plan of action together with Skala Gruppen AS.

Scope

This SCoC is an enforced part of any agreement between Skala Gruppen AS and/ or any affiliates of Skala Gruppen AS and any of its suppliers.

The provisions of the SCoC extend to all the Supplier’s employees, as well as their sub-suppliers (and their employees) in the supplier’s supply chain, including those engaged informally, on short-term contracts, or on a part-time basis. It is the responsibility of Skala Gruppen AS’s suppliers to ensure that their suppliers and other third parties acting on their behalf do not violate the standards of this Code, which includes without limitation responsibility for communicating its content and ensuring that all measures are implemented accordingly.

Compliance

When providing any services and/or delivering any goods to Skala Gruppen AS or its affiliates, this supplier accepts the contents of the SCoC and commits to communicate the requirements herein (not necessarily this document itself) to its own suppliers as well as to strive towards their compliance.

In case of any non-conformance, Skala Gruppen AS’s suppliers shall inform Skala Gruppen AS without any undue delay. Skala Gruppen AS and the supplier will jointly prepare a plan for remedy. Corrective action must be taken within a reasonable period, agreed upon by both parties.

Skala Gruppen AS reserves the right to verify suppliers’ compliance with this SCoC as well as the right to terminate any agreements should a Supplier repeatedly disregard this SCoC or decide that compliance with this SCoC is not possible. At Skala Gruppen AS’s request, the supplier must be able to document compliance through self-declaration, follow-up meetings and/or inspection at supplier’s production sites.

Business Conduct Principles

1) Business Ethics

Skala Gruppen AS and its employees will not under any circumstances accept illegal or undue advantages to obtain business or private benefits. Skala Gruppen AS does not agree with or tolerate any form of corruption, including bribery, extortion, kickbacks or improper private or professional benefits to customers, suppliers, agents or any third party. Skala Gruppen AS expects the supplier to adhere to similar practice and principles for its business as well as the business of suppliers in its supply chain. The supplier shall thereby be compliant with applicable anti-corruption laws in relation to its business activities. Suppliers must ensure that all relevant employees and third parties have knowledge of and comply with applicable anti-corruption laws.

2) Gifts and entertainment

The supplier shall refrain from offering gifts or entertainment of any value as well as funding, donations or hospitality to any employees of, or other counterparts in, Skala Gruppen AS to influence any business decisions. The supplier shall ensure that any gifts and entertainment proffered to Skala Gruppen AS’s employees are transparent and have a justifiable business rationale.

3) Labour and human rights

The supplier shall respect basic human rights in its business and its supply chain.

Discrimination and diversity

The supplier shall not discriminate against or between employees on any grounds and any employment-related decisions, including in hiring, compensation, access to training, promotion, termination, or retirement based on ethnic background, religion, age, disability, gender, marital status, sexual orientation, union membership or political affiliation. All processes shall be based solely on relevant and objective criteria. Skala Gruppen AS works continuously to improve the gender balance. The supplier, independent on what part of the world the supplier is located in or what religion the supplier belongs to, shall respect Skala Gruppen AS’s choice of employees, customers and affiliates and the diversity among them in terms of gender, nationality, religion, etc.

Forced labour

The supplier shall under no circumstance make use or participate in, or benefit from any form of forced or compulsory labour. Workers shall be able to leave work when their shift ends, move feely as well as terminate their contract with a reasonable notice period. The supplier shall prevent their security guards from infringing on the liberty and security of others.

Child labour

The supplier shall under no circumstance engage in or benefit from the use of child labour. The supplier shall adhere to minimum employment age defined by national laws or regulations.

Freedom of association and collective bargaining

Employees shall have the rights to join and form association and trade unions and to bargain collectively. The supplier shall not attempt to influence any employees’ choice of trade union membership and /or shall not dismiss employees solely because of their affiliation to a trade union.

Harassment

The supplier shall protect its employees (or any employee of its own suppliers) from any acts of physical, verbal, sexual or psychological harassment, abuse, or threats in the workplace.

Working Hours

The supplier shall adhere to national/regional laws and/or industry standards relating to working hours, overtime hours, breaks, rest periods between shifts, holidays and maternity and paternity leave. Workers should be allowed at least one day off for every seven-day period. Overtime shall be voluntary, not exceed 12 hours a week (or the maximum allowed under applicable laws and regulations), be remunerated at a higher rate than the hourly rate and shall be paid in legal tender on a regular basis.

Wages and Benefits

The supplier shall adhere to national/regional laws and/or industry standards relating to wages and benefits. Deduction of wages shall not be a tool used as disciplinary measure unless provided for by national law.

Paid leave

The supplier shall provide all employees the possibility to take sick leave, annual holiday and parental leave in accordance with local/ national legislations.

Employee contracts

The supplier shall provide a written labour contract to all employees in a language the individual employee can understand.

Health and safety

The Supplier shall work proactively to ensure a safe and hygienic working environment and the protective equipment and training necessary to perform their tasks safely. As a minimum, the supplier shall provide access to clean toilet facilities, potable water as well as fire exits, essential safety equipment, emergency kits and access to emergency assistance. Suppliers shall actively identify and eliminate or control hazards that present a risk to employees and other persons present on its sites and to the environment.

Systems, documentation, and accidents

The Supplier shall, in accordance with applicable legislation, develop and maintain effective systems to keep records on relevant health and safety matters as well as any accidents, injuries and known exposure to health and safety risks at work. This also applies to important parties in the supplier’s supply chain such as production facilities. Skala Gruppen AS reserves the right to request an insight of these records at any given time.

4) Environment

The supplier shall continuously maintain awareness of the possible impact its operations, business activities, products or services have on the environment and human health. The supplier shall take measures to minimize the impact throughout its value chain. Suppliers shall proactively ensure compliance with environmental regulations through ongoing training of all relevant employees and effective operational control and monitoring across their business activities.

Management of environmental issues

The supplier shall take act proactively to minimizing pollution, protect biodiversity, minimizing greenhouse gas emissions in production and transport as well as promote an efficient and sustainable use of resources, including energy, water, pollution, hazardous and non-hazardous waste materials. Suppliers shall ensure compliance with environmental regulations through ongoing training of all relevant employees, effective operational control, and monitoring across their business activities as well as through the establishment of written procedures describing the procurement, storage, handling, and use of chemical and hazardous materials. The supplier shall strive towards continuous improvements in its overall environmental performance and shall be committed to working with its own suppliers to enhance environmental performance throughout its supply chain.

5) Management Systems

The supplier shall have an effective management system that supports the implementation of and adherence to the SCoC as well as other applicable local and/or national laws and regulations.

Skala Gruppen AS’s minimum expectations for this management system are as following:

The supplier shall maintain continuous records to verify compliance with the framework outlined in this SCoC and other applicable local and/ or national regulations.

The supplier shall have a systematic approach in implementing the requirements of this SCoC in its business as well as evaluating, managing, and mitigating risks related to the topics mentioned.

The supplier shall strive towards compliance of its own suppliers to the requirements and standards outlined by this SCoC.

Supplier’s Acknowledgement

We, the undersigned, hereby confirm that we acknowledge Skala Gruppen AS’s Supplier Code of Conduct. We will strive to fulfil the requirements outlined by this document. We agree that Skala Gruppen AS may audit our practices and operations at any given time in order to assess compliance with this SCoC. We will report any case of non-conformance of this SCoC and will take necessary action to comply with the requirements and provisions herein. We are aware of and agree with that if a deviation cannot be improved or remedied, the business relation may be renegotiated or terminated by Skala Gruppen AS.

Name of Company:

Authorized signature:

Name and Title:

Date & Place:

This document must be signed by an authorized representative of the supplier.

Vi har modernisert matindustrien i mer enn 80 år

Ingen andre kan tilby den samme kombinasjonen av bredde og spisskompetanse innen prosessteknologi og driftsstøtte som oss.

Kontakt oss