Hopp til hovedinnholdet

Etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer bygger opp under Skala sin visjon, vårt formål og våre verdier.

God forretningskultur, bærekraftige valg og positivt omdømme er grunnleggende forutsetninger for vår virksomhet. Vi er avhengig av at kunder og samarbeidspartnere har tillit til oss. For å oppnå det, må alt vi gjør være preget av profesjonalitet, dyktighet og høy etisk standard. Det gjelder både Skalas forretningsdrift og de ansattes adferd og handlemåte. Alle skal opptre med aktsomhet, redelighet og saklighet, og handle på en måte som ikke svekker tilliten til konsernet. Ledere har et særlig ansvar, og skal fremstå som gode forbilder.

Alle aktiviteter i Skala skal tåle dagens lys. Vi forventer derfor at ansatte opptrer i tråd med våre etiske retningslinjer. Ansatte som er i tvil om hva dette innebærer skal ta kontakt med nærmeste leder.

Våre verdier

Se muligheter

Med en åpen og undersøkende holdning er det mulig å skape noe ekstraordinært og nytt - her ligger vår styrke. Vi ser mulighetene i hverandre og med kunnskap og samarbeid, erfaring og innstilling bidrar vi til nyskaping, fokus og puls.

Spille hverandre gode

Vi er der som ressurs for hverandre, som bidragsytere, som forenkler og forbedrer løsninger og tjenester. Det er som helhet vi kan være mer sømløst til stede. Også for våre kunder.

Vise gjennomføringskraft

Vår jobb er å lede alle over målstreken. Korte, lange, kompliserte og enkle prosjekter krever forskjellig kunnskap og kompetanse av oss. Vår styrke er at vi har utholdenhet og godt samspill på tvers av Skalagruppen. Å lete etter nye svar på gamle spørsmål gir flere muligheter.

Bruke vår faglige styrke

Med mer enn 80 års tyngde og erfaring står vi på kjempers skuldre. For å gjøre kloke valg må man forstå hva som er viktig, både her og nå og på lang sikt. Vi bruker vår faglige styrke til å levere løsninger som gir kunden oversikt og nye perspektiver.

Hvordan vi behandler andre

Det er alle ansattes ansvar å sørge for at arbeidskulturen i Skala er inkluderende, positiv og respektfull. Våre ansatte skal opptre på en måte som ikke skader selskapets omdømme og tillit.

Vi forplikter oss til å overholde alle lover som angår organisasjonsfrihet, kollektive forhandlinger, arbeidstid, lønn og godtgjørelser, samt lover som forbyr tvangsarbeid og barnearbeid. Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere gjør det samme.

Vi verdsetter mangfold og står for rettferdig behandling og like muligheter hva angår ansettelser, lønn, utvikling og forfremmelser. Dette gjelder uavhengig av kjønn, alder, seksuell legning, funksjonsevne, etnisitet, religion, livssyn og andre forhold.

Vi har nulltoleranse for utnytting, trakassering, mobbing eller trusler mot noen i eller utenfor selskapet vårt. Alle former for seksuell trakassering er strengt forbudt. Lederne må også unngå å bruke sin maktposisjon på en måte som kan skape et negativt arbeidsmiljø.

Alkohold- og rusmisbruk

Arbeidstaker som er påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden kan risikere å bli sagt opp eller avskjediget. Fravær på grunn av alkohol- eller rusproblemer kan også få konsekvenser for arbeidsforholdet.

Skala er en AKAN-bedrift med en Akan-avtale for å hjelpe arbeidstakere med rus- eller andre avhengighetsproblemer. Det betyr at ansatte, som ellers ville blitt oppsagt på grunn av sitt rusmisbruk, gis mulighet til å fortsette i arbeidet sitt hvis han eller hun lar seg behandle for rusproblemene sine.

Varsling

Blir du som ansatt eller innleid kjent med kritikkverdige forhold i virksomheten, for eksempel lovbrudd eller brudd på våre etiske retningslinjer, er det viktig at du varsler om dette. Ved varsling kan du ta kontakt med nærmeste leder, tillitsvalgt, verneombud eller HR-ansvarlig.

Varslinger er konfidensielle og skal kunne gjøres uten frykt for konsekvenser, represalier eller gjengjeldelse for varsler.

Personvern

Ansvarlig bruk av personopplysninger er grunnleggende for å opprettholde tillit blant våre kunder, forretningspartnere og ansatte. Skala følger derfor alle regler for å beskytte personopplysninger.

Hvordan vi driver virksomheten

Vi driver vår virksomhet på en lovlig og etisk måte. Skalas omdømme skapes av den enkelte medarbeiders opptreden. Alle ansatte plikter derfor å sette seg nøye inn i retningslinjene og overholde de i praksis.

Skala overholder alle gjeldende nasjonale lover, forskrifter og konvensjoner. Noen av de viktigste reglene knyttet til vår virksomhet gjelder korrupsjon, hvitvasking, økonomiske sanksjoner, skatteunndragelse, markedsmisbruk og innsideregler, verdipapirer og energimarkeder. Vi samarbeider kun med leverandører og samarbeidspartnere som følger relevante lover og oppfyller Skalas krav. Skala har egne etiske retningslinjer for leverandører, og vi krever at alle leverandørene følger dem. Supplier Code of Conduct.

Uansett hvor vi utfører arbeidet, skal våre ansatte overholde gjeldende lover og regler, kontraktsmessige forpliktelser, internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og krav som følger av god forretningsetikk og anerkjente normer for personlig opptreden.

Sanksjoner

Sanksjoner og regler om eksportkontroll er komplekse og gjenstand for endringer. Vi skal ikke gjøre forretninger med land, grupper, organisasjoner eller enkeltpersoner for leveranser som er underlagt sanksjoner fra FN eller myndigheter i USA, EU, Storbritannia og Norge.

I Skala tar vi avstand fra all form for korrupsjon og bestikkelser

Det er strengt forbudt med alle former for bestikkelser, bedrageri eller korrupsjon, deriblant upassende betalinger eller tjenester til eller fra Skala, noen av Skalas ansatte eller styremedlemmer.

Våre ansatte skal ikke ta imot rabatter ved personlige kjøp, betaling, gaver, reiser, opphold eller andre fordeler fra virksomhetens forretningsforbindelser når det:

  • ikke er i overensstemmelse med anerkjent forretningsmessig gjestfrihet eller omtanke
  • ikke er av beskjedent omfang med hensyn til verdi og hyppighet
  • ikke kan anses passende med hensyn til tid og sted
  • av andre årsaker kan påvirke vedkommende sin opptreden på vegne av virksomheten på en negativ måte

Blir en ansatte tilbudt en personlig fordel som går ut over disse rammene, eller man er i tvil om det, skal nærmeste overordnede informeres.

Ansatte skal ikke ha personlige forretningsmessige forbindelser med leverandører som Skala kjøper varer eller tjenester fra, uten samtykke fra overordnet.

Helse, miljø og sikkerhet

Skala skal ha et helsefremmende arbeidsmiljø, fysisk og psykisk. Vårt systematiske HMS-arbeid innebærer dokumenterte rutiner og ansvarsforhold, arbeidsmiljøutvalg og lokale verneombud, og er et kontinuerlig forbedringsarbeid.

Alle ansatte er forpliktet til å bidra til et positivt og profesjonelt arbeidsmiljø. Det innebærer at vi behandler hverandre, kunder og samarbeidspartnere med respekt, tar ansvar for egne handlinger og melder fra dersom vi observerer noe som påvirker arbeidsmiljøet eller sikkerheten negativt.

Skalas omdømme

Vår kommunikasjon skal være åpen, ærlig og tydelig. Det gjelder både internt og eksternt og er viktig for tilliten til selskapet. Kun utpekte personer skal uttale seg til media på selskapets vegne og all ekstern kommunikasjon skal gjøres i samarbeid med daglig leder.

Ansatte må utøve god dømmekraft med hensyn til omtale av kunder, partnere, konkurrenter og kolleger i både tradisjonelle og sosiale medier.

Markedsavdelingen skal varsles dersom en ansatt oppdager at det har blitt publisert ulovlig materiale på vegne av Skala eller materiale som kan skade selskapets omdømme.

Taushetsplikt og forretningsmoral

Gjennom hele ansettelsestiden gjelder taushetsplikt om alle bedriftshemmeligheter og andre opplysninger om tekniske, administrative og forretningsmessige forhold som en blir kjent med gjennom arbeidet i Skala. Taushetsplikten gjelder også etter ansettelsesforholdet.

Skala stiller høye krav til redelighet og forretningsmoral både internt og eksternt i inn- og utland.

Konsekvenser

Overtredelse av de etiske retningslinjene vil kunne få konsekvenser for vedkommende sitt ansettelsesforhold eller tillitsverv. Særlig alvorlige brudd på noen av disse retningslinjene kan medføre oppsigelse eller avskjedigelse.

Retningslinjene gjelder for samtlige ansatte, enten man er ansatt eller innleid i Skala i et begrenset tidsrom.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.